trouwautos

Privacy policy

Artikel 1. Definities

1.1. In dit privacy statement worden de volgende definities gebruikt:

a. Ikwileentrouwautohuren.nl postbus 24029 2490 AA den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel over KvK-nummer 61876208;

b. bezoeker: de bezoeker van de website;

c. gebruiker: de natuurlijke persoon of het bedrijf die gebruik maakt van de diensten die via de website worden aangeboden;

d. website: de website www.Ikwileentrouwautohuren.nl

Artikel 2. Persoonsgegevens

2.1. Voor Ikwileentrouwautohuren.nl is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van de gebruikers van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt Ikwileentrouwautohuren.nl volgens de toepasselijke wet- en regelgeving (Wet bescherming persoonsgegevens).

2.2. Ikwileentrouwautohuren.nl doet er alles aan om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals in dit privacy statement is beschreven.

Artikel 3. Doeleinden van de verwerking

3.1. Ikwileentrouwautohuren.nl verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van de gebruiker, zoals naam, ophaaladres, telefoonnummer en e-mailadres, voor de volgende doeleinden:

a. het leveren van de diensten van Ikwileentrouwautohuren.nl, zoals het aanvragen van een taxirit bij een taxichauffeur die de gebruiker op de website heeft aangeklikt;

b. het voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit de relevante wet- en regelgeving;

c. het verbeteren van de dienstverlening van Ikwileentrouwautohuren.nl;

d. het verhinderen, opsporen of onderzoeken van activiteiten die in strijd zijn met de wet of die onrechtmatig zijn jegens Ikwileentrouwautohuren.nl dan wel jegens de andere gebruikers van de website;

e. om contact met de gebruiker op te kunnen nemen.

3.2. De persoonsgegevens van de gebruiker worden enkel voor het versturen van nieuwsbrieven of overige commerciële communicatie gebruikt, indien de gebruiker daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan Ikwileentrouwautohuren.nl. De gebruiker kan deze toestemming te allen tijde intrekken, zie artikel 4.

3.3. Ikwileentrouwautohuren.nl zal de gebruiker niet voor direct marketingdoeleinden benaderen indien de gebruiker daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

Artikel 4. Het recht van verzet

4.1. De gebruiker heeft het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.

4.2. Verzet kan door de gebruiker o.a. op de volgende wijzen worden aangetekend:

a. door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de gebruiker zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven;

b. door contact op te nemen met Ikwileentrouwautohuren.nl:

Ikwileentrouwautohuren.nl
Postbus 24029
2490 AA Den Haag
E-mail: support@Ikwileentrouwautohuren.nl

4.3. In elke nieuwsbrief welke naar de gebruiker wordt verstuurd, wordt een link opgenomen waarmee de gebruiker zich kan afmelden voor de nieuwsbrieven.

4.4. Indien de gebruiker verzet aantekent tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, zal de desbetreffende verwerking onmiddellijk worden beëindigd.

Artikel 5. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

5.1. Ikwileentrouwautohuren.nl zal de persoonsgegevens van de gebruiker niet aan derden verstrekken, tenzij een van de in artikel 5.2 genoemde uitzonderingen van toepassing is.

5.2. Het is Ikwileentrouwautohuren.nl toegestaan de persoonsgegevens van de gebruiker aan een derde te verstrekken:

a. indien de gebruiker daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;

b. in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;

c. ter bescherming van de rechten of het eigendom van Ikwileentrouwautohuren.nl;

d. het noodzakelijk is voor de dienstverlening van Ikwileentrouwautohuren.nl, zoals het verstrekken van de contactgegevens en het ophaaladres van de gebruiker aan de door de gebruiker aangeklikte taxichauffeur zodat de taxichauffeur kan reageren op de taxiritaanvraag van de gebruiker.

5.3. Door Ikwileentrouwautohuren.nl ingeschakelde dienstverleners, zoals, maar zeker niet beperkt tot, nieuwsbriefverzenders, worden niet als derden in de zin van dit artikel beschouwd

Artikel 6. Cookies

6.1. Ikwileentrouwautohuren.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines.

6.2. De bezoeker heeft de mogelijkheid zijn internet browser op een dergelijke wijze aan te passen dat reeds geplaatste cookies worden verwijderd en dat het plaatsen van cookies volledig wordt geblokkeerd. Op welke wijze de bezoeker cookies kan verwijderen en het plaatsen van cookies kan blokkeren verschilt per internet browser. Voor meer informatie daarover kan de bezoeker de help-functie van zijn browser raadplegen. Indien de bezoeker het plaatsen van cookies blokkeert, dan is het mogelijk dat de bezoeker niet meer van alle diensten die worden aangeboden op de website gebruik kan maken.

6.3. Enkel indien de bezoeker daarvoor vooraf toestemming heeft verleend, plaatst Ikwileentrouwautohuren.nl cookies die niet noodzakelijk zijn voor de werking van de website.

6.4. Met behulp van cookies van Google verzamelt en analyseert Ikwileentrouwautohuren.nl informatie die verbonden is aan het gebruik van de website, zoals het aantal hits, de meest gevraagde pagina’s, downloads, de vorige/volgende bezochte webpagina’s en de duur van een gebruikerssessie. Deze dienst van Google heet Google Analytics. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren. Indien de bezoeker geen toestemming heeft verleend voor het plaatsen van deze cookies, dan worden deze cookies niet geplaatst.

Artikel 7. Beveiligingsmaatregelen

7.1. Om inzage van persoonsgegevens van de gebruiker door onbevoegden te voorkomen, heeft Ikwileentrouwautohuren.nl verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van persoonsgegevens.

Artikel 8. Privacy statement van derden

8.1. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden. Ikwileentrouwautohuren.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient de bezoeker het privacy statement van de betreffende website raadt te plegen.

Artikel 9. Wijziging gegevens

9.1. Op verzoek verleent Ikwileentrouwautohuren.nl aan de gebruiker toegang tot alle informatie die Ikwileentrouwautohuren.nl van hem bijhoudt. Verder biedt Ikwileentrouwautohuren.nl de gebruiker de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die Ikwileentrouwautohuren.nl van hem bijhoudt, te laten corrigeren of verwijderen. Voor inzage in genoemde informatie of wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens van de gebruiker, kan de gebruiker contact opnemen met Ikwileentrouwautohuren.nl.

Artikel 10. Contact

10.1. Indien de bezoeker vragen heeft over het privacy statement of vindt dat de website of het handelen van Ikwileentrouwautohuren.nl niet in overeenstemming is met het privacy statement, dan kan de bezoeker contact met Ikwileentrouwautohuren.nl opnemen.